دانلود اپلیکیشن IOS
دانلود اپلیکیشن اندروید

USSD

ارسال خدمات تکمیل بدون ساختار (USSD) مشهورترین و هوشمندانه ترین روش برای تبادل اطلاعات از مشتری به سرور است ، با توجه به نیاز مشتریان افغان پی ، کد USSD را برای همه نیازهای مشتریان به شرح جدول زیر ارائه می دهد.

Action USSD Code
چک بیلانس *SC*1*
ازدیاد *SC*2*
انتقال به حساب دیگر *SC*12*
تغیر پسورد *SC*4*
راپور فروشات روزمره *SC*5*
راپور تاپ آپ روزمره *SC*6*
راپور معامله با ازستفاده از نمبر تلیفون *SC*7*
راپور 3 معامله اخیر *SC*8*
گزارش برگشت به حساب *SC*9*
ازدیاد از طریق پلت فارم کمیشن *SC*3*
انتقال به حساب دیگر از طریق پل فارم کمیشن *SC*13*