دانلود اپلیکیشن IOS
دانلود اپلیکیشن اندروید

SMS

خدمات پیام کوتاه (SMS) ، این چینل برای ارسال پیام تأیید و اطلاع رسانی از حساب مشتری استفاده می شود ، همچنین از طریق این کانال می توانید تمام فعالیت های خود را مانند USSD انجام دهید ، جدول زیر دستورالعمل استفاده از خدمات پیام کوتاه افغان پی  را نشان می دهد:

Action USSD Code
چک بیلانس *SC*1*  send to SC
ازدیاد *SC*2*  send to SC
انتقال به حساب دیگر *SC*12*  send to SC
تغیر پسورد *SC*4*  send to SC
راپور فروشات روزمره *SC*5*  send to SC
راپور تاپ آپ روزمره *SC*6*  send to SC
راپور معامله با ازستفاده از نمبر تلیفون *SC*7*  send to SC
راپور 3 معامله اخیر *SC*8*  send to SC
گزارش برگشت به حساب *SC*9*  send to SC
ازدیاد از طریق پلت فارم کمیشن *SC*3*  send to SC
 انتقال به حساب دیگر از طریق پل فارم کمیشن *SC*13* send to SC