دانلود اپلیکیشن IOS
دانلود اپلیکیشن اندروید

تیم فنی

افغان پی تیم مجرب را زیر یک چتری برای مدیریت و مدیریت پروژه استخدام کرده است ، تیم عملیاتی متشکل از واحدهای فنی و تجاری با یک تیم پشتیبانی قوی با آشنایی با بازار بین المللی و روندهای پر جنب و جوش جهانی تشکیل شده است.

در سکتور تلیکام به توانایی, تجربه و دانش منحصر به فرد نیاز است تا در رشد و توسعه تجارت  اثر مثبت بگذارد که این خصوصیات را تیم ما دارا میباشد.